1. Hem

  2. /
  3. Våra tjänster
  4. /
  5. Klimatberäkning

Klimatberäkning

Ta reda på ert nuläge och implementera åtgärder för att minska utsläppen

Skapa koll med GHG-protokollet

Vad är en klimatberäkning?

En klimatberäkning hjälper er att förstå er påverkan på miljön, genom att beräkna verksamhetens totala utsläpp. Med hjälp av internationellt erkända ramverk som GHG-protokollet och ISO 14064 skapar vi en grundläggande förståelse för ert nuvarande klimatavtryck och ger er möjligheten att skapa en relevant handlingsplan för att minska era utsläpp. Att göra en klimatberäkning är främst användbart för interna syften; att kunna göra jämförelser över tid och mäta effekten av olika åtgärder.

Självklart kan man även delge sitt arbete till sina intressenter, för att berätta om sina initiativ och engagemang inom klimatarbete vilket kan öka både kunskap och transparens.

Vad ingår enligt GHG-protokollet?

GHG-protokollet gör följande indelning:

ScopeBeskrivningExempel
1Direkta utsläpp från aktiviteter som ägs eller kontrolleras av företagetEgen produktion av värme eller förbränning av bränsle från egenägda fordon.
2Indirekta utsläpp från inköpta energikällor.Inköpt el eller fjärrvärme.  
3Indirekta utsläpp som uppstår uppströms eller nedströms längs värdekedjan.Inköpta material, tjänster, transporter eller affärsresor.

Hur vi jobbar med klimatberäkning

  • Uppstartsmöte & utbildning: Vi inleder arbetet med en utbildning för alla som ska involveras i arbetet. Tillsammans bestämmer vi vad som ska inkluderas i beräkningen, pratar igenom era förväntningar och eventuella nyckeltal ni önskar att resultatet presenteras enligt.
  • Vi guidar er att samla in rätt data: Ni tar fram och sammanställer data från era olika verksamhetsområden, och vi finns här och ger stöttning genom hela datainsamlingen.
  • Genomförandet av beräkningar & framtagande av rätt emissionsfaktorer: Utifrån er data tar vi fram relevanta emissionsfaktorer och gör beräkningar baserat på dessa. För att säkerställa korrekta beräkningar är vi alltid två som granskar arbetet.
  • Sammanställning av resultatet i en rapport: Resultaten presenteras i en omfattande rapport som ger er en djup förståelse för ert nuvarande klimatavtryck och identifierar fokusområden för förbättring.
  • Eventuell grafisk formgivning: Vi kan även skapa visuella representationer av er klimatberäkning i enlighet med er grafiska profil, för att göra informationen tillgänglig och lättförståelig för alla intressenter.

Fördelar

Förståelse för nuläge: Ni får en tydlig och detaljerad översikt över ert nuvarande klimatavtryck och de områden som bidrar mest till era utsläpp.

Intern jämförelse: Genom att återkommande genomföra klimatberäkningar kan ni jämföra era resultat över tid och mäta framsteg.

Underlättar styrning: Resultaten blir en grund för att utforma konkreta handlingsplaner för att minska era utsläpp och förbättra er hållbarhetsprestanda.

Intern kommunikation: En tydlig och öppen kommunikation om era hållbarhetsinsatser stärker inte bara ert varumärke utan engagerar även era anställda och intressenter.

Harmoniserar med ramverk som CSRD & EcoVadis: Att genomföra klimatberäkningar placera er i en fördelaktig position för att uppfylla krav inom regelverk som CSRD och bedömningsverktyget EcoVadis.

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.