1. Hem

 2. /
 3. Om oss
 4. /
 5. Om hållbarhet

Om hållbarhet

Fler och fler slänger sig med termen hållbarhet, men vad innebär ordet egentligen och hur kan man jobba hållbart?

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

När vi pratar om hållbarhet…

… gör vi oftast det utifrån tre aspekter:

 • Ekonomisk hållbarhet: Ett företag som vill hålla i längden måste också gå med vinst. Fokus ligger på ett sunt användande av resurser samtidigt. Termer såsom grön ekonomi, cirkulär ekonomi och grön tillväxt blir allt vanligare och vanligare.
 • Social hållbarhet: Att ta ansvar för människor och säkerställa att de mänskliga rättigheterna inte kränks. Här ryms omsorgen om individens hälsa, utbildning, trygghet och möjligheter i samhället.
 • Miljömässig hållbarhet: Vi behöver ta ansvar för jordens ekosystem och se till att långsiktigt bevara dess funktioner, för vår överlevnads skull genom att värna naturresurserna och främja biologisk mångfald.

Alla tre aspekter hör ihop, och man kan inte satsa på en på bekostnad av de två andra. Ofta beskrivs den miljömässiga aspekten som grundläggande för de två övriga.

Ställ din fråga om hållbarhet

Skicka ett mail till hej@hallbarhetsteamet.se

Frågor & svar

Vad menas med de globala målen?

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 – den mest ambitiösa överenskommelsen som någonsin antagits av världens ledare gällande hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål, med tillhörande 169 delmål, som ska uppnås till 2030 med syfte att:

 • Att avskaffa extrem fattigdom
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Att främja fred och rättvisa
 • Att lösa klimatkrisen

EU Taxonomi – vad är det?

EU har antagit en grön tillväxtstrategi som kallas den ”den gröna given”. Inom ramen för denna finns en taxonomi, med syfte att hjälpa investerare att avgöra hur miljömässigt hållbara olika ekonomiska verksamheter är, genom ett gemensamt klassificeringssystem.

Taxonomin blir på så sätt ett verktyg för EU att nå sina klimatmål, då investeringar i större grad behöver styras mot hållbara projekt och verksamheter.

Klassificeringssystemet utgörs av sex antagna miljömål. För att en ekonomisk verksamhet ska antas som miljömässigt hållbar måste den bidra väsentligt till ett av de sex miljömålen, men får inte orsaka skada på någon av övriga fem, samt så måste den uppfylla vissa minimikrav vad gäller social hållbarhet.

Hur gör man en klimatberäkning?

En klimatberäkning visar en verksamhets totala klimatpåverkan. Det finns många olika beräkningsmetoder, där en vanligt förekommande standard är GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol).

Beräkningen utgår från tre olika scope, som tar hänsyn både till den interna och externa klimatpåverkan. Genom att samla in data från olika utsläppskällor beräknar man följande klimatpåverkan:

 • Scope 1 – Direkta utsläpp som sker i den egna verksamheten
 • Scope 2 – Indirekta utsläpp som sker i den egna verksamheten (tex inköp el, värme, kyla och ånga)
 • Scope 3 – Indirekta utsläpp längs med hela värdekedjan, som inte organisationen äger eller kontrollerar
Illustration av en kvinna som funderar

Vad gör egentligen en hållbarhetschef?

Många företag väljer numera att anställa en person som på heltid jobbar med hållbarhetsfrågor. Men hur kan en sådan roll se ut?

Många hållbarhetschefer beskriver arbetet som tudelat. Dels behöver du följa upp rutiner, processer och ständigt granska arbetet, dels behöver du tänka framåt och visionärt – vart vill vi befinna oss om 15-20 år?

Att vara hållbarhetschef innebär ofta praktiska uppgifter såsom att ansvara för och upprätta en hållbarhetsrapport med allt vad det innebär, kommunicera olika typer av hållbarhetsfakta och siffror och engagera medarbetare i olika initiativ och aktiviteter.

Ett smörgåsbord av uppgifter med andra ord!