Miljö

Hållbarhetsteamet har lång erfarenhet av att driva miljöfrågor

Vi erbjuder ett brett utbud av miljötjänster som sträcker sig över olika områden för att säkerställa att er verksamhet inte bara uppfyller lagkrav utan också går steget längre mot att vara en föregångare inom miljö-och klimatarbete.

Våra miljötjänster inkluderar:

Periodisk undersökning

Vi genomför regelbundna undersökningar för att övervaka och utvärdera er påverkan på miljön, vilket skapar en grund för effektiva hållbarhetsåtgärder.

Due Diligence / Tillbörlig aktsamhet

Vi bistår med grundliga analyser för att säkerställa att miljöaspekter beaktas i affärsbeslut och överlåtelser. Genom en besiktning avseende miljöaspekter såsom föroreningar och miljörisker kan vi bistå i att säkerställa ett tryggt förvärv när du tar över eller köper ny fastighet/mark.

Tillstånd- och myndighetskrav

Vi guidar er genom den komplexa processen för att ansöka om nödvändiga tillstånd och licenser, och säkerställer att er verksamhet uppfyller alla miljökrav.

Stöttning miljöbalken

Vi ger konkret stöd för att följa och efterleva kraven inom miljöbalken, vilket säkerställer en långsiktig överensstämmelse med miljölagstiftningen.

Riskanalys inom miljö

Genom att identifiera och utvärdera miljörisker hjälper vi er att implementera proaktiva åtgärder för att minimera potentiella negativa påverkningar.

Utredning utsläpp luft/vatten

Vi utför detaljerade utredningar för att analysera och minimera era utsläpp till luft, vatten och andra miljömedier.

Kemikalieförteckning

Vi bistår med att skapa och upprätthålla en korrekt kemikalieförteckning, vilket är avgörande för att säkerställa säker hantering och dokumentation av kemikalier.

Hyra mätutrustning luftkvalitet

För att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö erbjuder vi möjligheten att hyra avancerad mätutrustning för kontinuerlig övervakning av luftkvaliteten.

Markundersökning Mifo Fas 1 / Fas 2

Vi utför grundliga markundersökningar för att bedöma potentiella miljöhot och fastställa nödvändiga åtgärder.

LCA-beräkning

Med hjälp av Life Cycle Assessment (LCA) hjälper vi er bedöma den totala miljöpåverkan av era produkter eller tjänster och identifiera möjliga förbättringsområden.

Lagbevakning miljö

Genom att kontinuerligt övervaka miljölagstiftningen erbjuder vi en lösning för att säkerställa att er verksamhet alltid är i linje med de senaste kraven och standarderna.

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.