1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Ledningssystem & ISO 26000

Ledningssystem & ISO 26000

Verktyg för socialt ansvarstagande och stärkt konkurrenskraft

Skapa ordning och reda

Vad är ISO 26000?

ISO 26000 utgör en vägledning för socialt ansvarstagande och hållbar företagsverksamhet. Till skillnad från andra ISO-standarder kan man inte uppnå en certifiering; istället kan man som företag bli verifierad av en tredjepart för sitt arbete.

ISO 26000 är en mångsidig hållbarhetsstandard som omfattar sju centrala områden:

 • Organisationsstyrning
 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetsförhållanden
 • Miljö
 • Rättvisa affärsprinciper
 • Konsumentfrågor
 • Samhällsengagemang

Vad vi stöttar med

Vår process inom ISO 26000 börjar med en ingående nulägesanalys. Genom intervjuer med nyckelpersoner inom varje område av ISO 26000 identifierar vi styrkor och områden för förbättring. Utifrån denna analys utarbetar vi en skräddarsydd handlingsplan som tydligt definierar stegen för att implementera och driva förändringsarbete.

Vi stöttar er genom hela processen, från att initiera förändringar till att säkerställa överensstämmelse med kraven i ISO 26000. Vårt engagemang sträcker sig även till att bistå med förberedelserna inför den kommande verifieringen, då vi kan göra en så kallad för-verifiering för att säkerställa att ni är redo.

För de företag som redan drivit sitt arbete på egen hand men önskar anlita oss som tredjepartsgranskare kan vi även erbjuda att verifiera er verksamhet enligt ISO 26000.

Fördelar med verifiering

Förbättrad styrning: ISO 26000 ger er en ram för effektiv organisationsstyrning genom att integrera socialt ansvarstagande i företagsstrategin.

√ Stärkt förtroende: Genom att verkligen förstå och agera på de sju områdena skapar ni förtroende hos era intressenter och samhället i stort.

Effektivt samhällsengagemang: ISO 26000 ger er verktygen för att aktivt delta i samhällsfrågor och skapa positiv påverkan.

√ Gör arbetsplatsen mer attraktiv: Implementering av ISO 26000 stärker era arbetsprinciper och gör er till en attraktiv arbetsgivare.

√ Möjliggör efterlevnad av kundkrav: Genom att integrera rättvisa affärsprinciper och konsumentfrågor stärker ni era kundrelationer.

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.