1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. CSRD & ESRS

CSRD & ESRS

Affärsnytta med CSRD & ESRS genom transparent och trovärdig hållbarhetsrapportering

Rykande färskt direktiv från EU

Vad är CSRD & ESRS?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Standard) är ett EU-direktiv som innebär att i stort sett alla börsnoterade bolag och alla som definieras som stora bolag eller koncerner direkt kommer att omfattas av krav på årlig hållbarhetsrapportering. Indirekt kommer fler beröras då de rapporteringsskyldiga ska inkludera information från sin värdekedja.

ESRS (European Sustainability Reporting Standards) är den standard som måste användas för att hållbarhetsrapporterna ska bli likvärdiga och jämförbara. Hållbarhetsrapporten ska lämnas i förvaltningsberättelsen, digitalt märkas, undertecknas av styrelsen och översiktligt granskas av en tredje part.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vår ambition är att stötta er i arbetet med att förstå vad CSRD & ESRS är och hur det påverkar er verksamhet, direkt eller indirekt, samt att identifiera vad ni behöver göra för att leva upp till och/eller dra nytta av rapporteringskraven. Detta gör vi genom:

 1. Utbildningsinsatser: För styrelse, ledningsgrupp, medarbetare mfl. 
 2. Dubbel väsentlighetsanalys: Genomförs med stöd av oss för att identifiera vad som är väsentligt för er verksamhet. Arbetet omfattar omvärlds- och branschanalys, intressentdialog, kartläggning av värdekedjan, analys av påverkan, risker och möjligheter samt workshop för att prioritera och besluta om era väsentliga hållbarhetsfrågor.
 3. Gap-analys: Gentemot ESRS för att identifiera vad ni behöver utveckla för att kunna rapportera enligt standarden.
 4. Åtgärdsplan: Tillsammans skapar vi en handlingsplan för att uppfylla kraven i CSRD & ESRS.
 5. Stöd vid rapportering: Vi guidar er i arbetet med att sammanställa er första hållbarhetsrapport i enlighet med kraven.

Men om man inte omfattas av kraven?

Omfattas era kunder av CSRD & ESRS? 

Ta reda på era kunders väsentliga hållbarhetsfrågor och målsättningar. Vilken typ av data kommer de efterfråga och hur kan ni leverera det på ett enkelt sätt? Säkerställ att ni är en möjliggörare i stället för ett hinder för att de ska nå sina målsättningar. Här finns stora affärsmöjligheter!

Omfattas era konkurrenter av CSRD & ESRS?

Kan det vara till fördel för er att upprätta en hållbarhetsrapport för att konkurrera på samma villkor som era konkurrenter? I så fall kan vi stötta er att ta fram dokumentation som motsvarar en hållbarhetsrapport.  

En liten hjälp på vägen

 • CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive
 • ESRS = European Sustianability Reporting Standard
 • Double Materiality = Dubbel materialitet / Dubbel väsentlighet
 • DVA = Dubbel väsentlighetsanalys
 • Material Impact = Påverkansväsentlighet
 • Financial Materiality = Finansiell väsentlighet

Fler tjänster

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt CSRD/ESRS
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla