1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. CSRD & ESRS

CSRD & ESRS

Affärsnytta med CSRD & ESRS genom transparent och trovärdig hållbarhetsrapportering

Rykande färskt direktiv från EU

Vad är CSRD & ESRS?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Standard) är ett EU-direktiv som innebär att i stort sett alla börsnoterade bolag och alla som definieras som stora bolag eller koncerner direkt kommer att omfattas av krav på årlig hållbarhetsrapportering. Indirekt kommer fler beröras då de rapporteringsskyldiga ska inkludera information från sin värdekedja.

ESRS (European Sustainability Reporting Standards) är den standard som måste användas för att hållbarhetsrapporterna ska bli likvärdiga och jämförbara. Hållbarhetsrapporten ska lämnas i förvaltningsberättelsen, digitalt märkas, undertecknas av styrelsen och översiktligt granskas av en tredje part

Infasning enligt:

Räkenskapsår 2024Räkenskapsår 2025Räkenskapsår 2026
Stora börsnoterade bolag med > 500 anställda.Stora bolag/koncerner som uppfyller två av följande kriterier: Små och medelstora börsnoterade bolag/koncerner som uppfyller två av följande kriterier:
1. > 250 anställda1. > 10 anställda
2. Nettoomsättning > 350 miljoner kronor2. Nettoomsättning > 8 miljoner kronor
3. Balansomslutning > 175 miljoner kronor3. Balansomslutning > 4 miljoner kronor

Vad vi kan hjälpa dig med

Vår ambition är att stötta er i arbetet med att förstå vad CSRD & ESRS är och hur det påverkar er verksamhet, direkt eller indirekt, samt att identifiera vad ni behöver göra för att leva upp till och/eller dra nytta av rapporteringskraven. Detta gör vi genom:

 1. Utbildningsinsatser: För styrelse, ledningsgrupp, medarbetare mfl. 
 2. Dubbel väsentlighetsanalys: Genomförs med stöd av oss för att identifiera vad som är väsentligt för er verksamhet. Arbetet omfattar omvärlds- och branschanalys, intressentanalys, kartläggning av värdekedjan, analys av konsekvenser, risker och möjligheter samt workshop för att prioritera och besluta om era väsentliga hållbarhetsfrågor.
 3. Gap-analys: Utifrån era identifierade väsentliga hållbarhetsfrågor genomför vi en jämförelse av ert befintliga arbete idag med kraven i respektive standard.
 4. Åtgärdsplan: Vi skapar en handlingsplan för att uppfylla kraven i CSRD & ESRS.
 5. Stöd vid rapportering: Vi guidar er i arbetet med att sammanställa er första hållbarhetsrapport i enlighet med kraven.

Men om man inte omfattas av kraven?

Omfattas era kunder av CSRD & ESRS?

Ta reda på era kunders väsentliga hållbarhetsfrågor och målsättningar. Vilken typ av data kommer de efterfråga och hur kan ni leverera det på ett enkelt sätt? Säkerställ att ni är en möjliggörare i stället för ett hinder för att de ska nå sina målsättningar. Här finns stora affärsmöjligheter!

Omfattas era konkurrenter av CSRD & ESRS?

Kan det vara till fördel för er att upprätta en hållbarhetsrapport för att konkurrera på samma villkor som era konkurrenter? I så fall kan vi stötta er att ta fram dokumentation som motsvarar en hållbarhetsrapport.  

En liten ordhjälp på vägen

 • CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive
 • ESRS = European Sustianability Reporting Standard
 • Double Materiality = Dubbel materialitet / Dubbel väsentlighet
 • DVA = Dubbel väsentlighetsanalys
 • Material Impact = Konsekventiell väsentlighet
 • Financial Materiality = Finansiell väsentlighet

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.