1. Hem

  2. /
  3. Kundcase
  4. /
  5. Dubbel väsentlighetsanalys med Axjo…

Dubbel väsentlighetsanalys med Axjo Plastic

Vi på Hållbarhetsteamet är stolta över att ha stöttat Axjo Plastic i genomförandet av dubbel väsentlighetsanalys (DVA) enligt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Behovet

Axjo Plastic befann sig i en situation där de kände sig osäkra kring hur de skulle ta sig an CSRD-direktivet och genomförandet av DVA. De saknade de nödvändiga verktygen och resurserna för att driva processen framåt på egen hand, och vände sig till oss på Hållbarhetsteamet. Axjo valde tidigt att angripa det blivande lagkravet på ett proaktivt sätt, och var noga med att göra saker på rätt sätt, i rätt ordning.

För oss på Hållbarhetsteamet är det fantastiskt att få arbeta med ett företag som har en vilja att ligga i framkant, vars affärsmodell platsar i framtidens hållbara samhälle, och där både ledning och medarbetare varit engagerade och involverade redan från första dagen.

Uppdraget

Vi inledde vårt samarbete med att säkerställa rätt kompetens hos involverade medarbetare, genom utbildning inom CSRD och ESRS, och en detaljerad utbildning i genomförandet av DVA.

Första steget av DVA:n var att genomföra omvärlds- och branschanalys åt Axjo. Syftet var att fånga in frågor, utmaningar och kommande krav kopplat till hållbarhet, både globalt och inom deras bransch, som kan komma att påverka Axjo på kort och lång sikt.

Efter utbildning och teori var det dags att bli praktiska. Processen delades in i några olika workshops där vi tillsammans:

  • Kartlade, identifierade samt viktade Axjos viktigaste intressenter.
  • Analyserade Axjos värdekedja för att identifiera risker och möjligheter.
  • Utförde klimatscenarioanalyser baserade på två av IPCC:s framtagna scenarier.
  • Genomförde IRO-analys (Impacts, Risks, Opportunities).

Under samtliga workshops tillhandahöll vi verktyg och facilitering för att underlätta processen.

Resultatet

Under några månader har Axjo tillsammans med oss arbetat intensivt med att ta sig igenom den dubbla väsentlighetsanalysen, och försökt lära sig så mycket som möjligt under tiden. Spännande samtal, diskussioner och frågor har lyfts under våra workshops. Detta har lett fram till att Axjo landat i en lista med väsentliga frågor.

Processen har inte varit enkel, då den innehållit många aspekter som varit helt nya för många av deltagarna. Men tillsammans har vi lärt oss mycket och kommit fram till resultat. Vi är tacksamma för den feedback vi fått av Axjo, som hjälpt oss utveckla och förbättra vår metod och våra verktyg.

Nästa steg

Nu börjar det stora arbetet – att utifrån de väsentliga frågorna ta reda på hur stora gapen är mellan befintligt arbete och kraven i ESRS. Med hjälp av vårt verktyg för GAP-analys kommer vi sätta oss ned och gå igenom varje område. Därefter sammanställer vi nuläget, och ger förslag på handlingsplan.

Sedan är det upp till Axjo att identifiera och besluta om målsättning och nyckeltal inom respektive hållbarhetsfråga, men med guidning av både standarden och av Hållbarhetsteamet.

Vad säger Axjo själva?

Hur har vår utbildning och stöttning hjälpt er att förstå och implementera CSRD och DVA-processen?

Eftersom detta är ett nytt regelverk och vi tidigare inte omfattats av hållbarhetsredovisning, har vi behövt en grundlig förståelse för de nya kraven och processerna. Utbildningarna har varit en viktig del av att bygga upp den kunskap som organisationen behöver för att genomföra DVA-processen.

Vad har varit utmanande, och hur har ni hanterat utmaningarna?

Vi har stött på en del utmaningar, särskilt när det kommer till IRO-analysen. För att tackla utmaningarna har vi arbetat hårt för att vara öppna och transparenta med Hållbarhetsteamet. Detta har resulterat i att verktyget för IRO-analysen har uppdaterats och vi har fått stöttning för att färdigställa det en första gång. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en levande process, och vi kommer utveckla den med tiden.

Vad skulle ni säga har varit de största lärdomarna eller insikterna ni har fått genom att genomföra DVA enligt CSRD?

Vi har fått förståelse för hur omfattande processen att genomföra DVA enligt CSRD är, och att regelverket inte bara kommer att påverka företag som omfattas av det. Arbetet har gett oss insikter om att vi är på rätt väg i vårt hållbarhetsarbete, men också hittat förbättringsområden.

Vad skulle ni vilja skicka med till de företag som nu påbörjar den dubbla väsentlighetsanalysen?

Vårt råd skulle vara att börja i tid och att involvera många i organisationen i genomförandet. Detta kommer att ge ett mer heltäckande perspektiv och öka engagemanget och motivationen hos medarbetarna.

Vår samverkan med er på Hållbarhetsteamet har varit en källa till motivation och vi har sett många fördelar med att ha er som stöd när vi fastnat i processen. Vi hoppas också att vårt tidiga engagemang har gett er möjligheter att skapa funktionella processer i detta omfattande arbete.

Meliha Suhonjic
Hållbarhetsansvarig
Axjo Plastic
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?